തോല്പ്പിയ്ക്കാനും കുറ്റപെടുത്താനും അല്ല, അറിയാനും തിരിച്ചറിയാനുമാണ് .